Cloud computing là gì? Tổng quan về Cloud Computing

Cloud computing là gì? Tổng quan về Cloud Computing

March 19, 2019 Off By Fan Osamer

Cloud computing là gì?

Khái niệm Cloud computing (điện toán đám mây) ra đời vào khoảng giữa năm 2007 và được nhiều tổ chức nổi tiếng như NIST, ENISA, Gartner, Forrester Research định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ (NIST – National Institute of Standards & Technology) thì điện toán đám mây được định nghĩa như sau:
“Cloud Computing là mô hình dịch vụ cho phép người dùng truy cập tài nguyên điện toán dùng chung (server, ứng dụng, lưu trữ, mạng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi theo yêu cầu. Tài nguyên điện toán này cho phép người dùng tạo lập hay hủy bỏ nhanh chóng mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ.”

Đặc điểm dịch vụ Cloud Computing

 • Truy cập tài nuyên điện toán qua kết nối mạng băng rộng
 • Người dùng tự cấu hình dịch vụ theo yêu cầu (on-demand self service)
 • Tài nguyên được dùng chung bởi nhiều người một cách tối ưu
 • Việc sử dụng tài nguyên được đo đếm (gần) theo thời gian thực
 • Tài nguyên có thể tăng/giảm  nhanh chóng mà không cần sự hổ trợ của nhà cung cấp dịch vụ

Phân loại Cloud Computing

Lợi ích của Cloud Computing

 • Sử dụng giải pháp/ dịch vụ cloud computing phát huy lợi ích về nhiều mặt khi khách hàng có nhu cầu
 • Muốn giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu về phần cứng server và hạ tầng mạng.
 • Nhu cầu về tài nguyên biến đổi nhanh theo yêu cầu triển khai phần mềm.
 • Có yêu cầu cao về độ sẵn sàng của hệ thống (>99.9%).
 • Cần kết nối mạng cao và ổn định.
 • Mong muốn hệ thống server và hạ tầng mạng được giám sát 24/7.
 • Cần hỗ trợ nhanh chóng 24/7/365.